Regulamin

1. Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność za przygotowanie trasy i udostępnienie terenu

2. Załogi i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pod groźbą nałożenia sankcji w punktacji za jego łamania do dyskwalifikacji z całej imprezy

3. Załogi i uczestnicy imprezy zobowiązani sa do przestrzegania stosownych przepisów prawa

4. Zabronione jest spożywanie alkoholu oraz innych używek odurzających przez startujące i uczestniczące na imprezie załogi

5. Zabronione jest zrywanie taśm oznaczeniowych, jazda po za obszarem wyznaczonym , po za trasą , zrywanie kart drogowych oraz pieczęci

wjazd na przeszkody przez załogi na własną odpowiedzialność

6. Zabrania się niszczenia przyrody, wjazdów na pola i łąki, wały, rowy, młodniki leśne, wjazdy w tereny po których nie wyznaczono trasy, niszczenia i jazdy po uprawach rolnych i leśnych pod groźbą kar finansowych i prawnych ze strony właściciela terenu i stosownych organów oraz sankcje nałożone przez organizatora imprezy do wykluczenia włącznie

7. Uczestniczące załogi we własnym zakresie dbają o dostarczenie paliwa , kwestie serwisowe i naprawcze własnych pojazdów. Organizator w trakcie trwania imprezy nie odholowywuje pojazdów i nie dostarcza poszczególnym załogom na ich pomocy za wyjątkiem sytuacji związanej z ratowanie zdrowia i życia. Organizator rajdu nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas rajdu.

8. Organizator może czasowo lub całkowicie zamknąć część trasy lub prób / odcinków specjalnych z przyczyn technicznych

9. Zainteresowani udziałem w imprezie uczestnicy winni zgłosić się u organizatora drogą e-milową i wpisać się do odpowiedniego formularza dostępnego a stronie Land4Fun.pl . Potwierdzenie uczestnictwa od organizatora jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w imprezie. Organizator może odmówić udziału w imprezie załodze lub członkowi załogi ze wskazaniem na ważny powód jakim jest negatywna opinia pośród innych organizatorów na temat załogi/członka załogi jak i wiedzy wynikającej z własnych informacji np.- nieuczciwe zachowanie na innych imprezach, zrywanie taśm , pieczęci, łamanie regulaminu, niszczenie przyrody , zasiewów czy też inne działanie szkodliwe dla środowiska off roadowego. Organizator zastrzega sobie również możliwość odmowy wpuszczenia na imprezę załogi bez podania przyczyny.

10. Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w imprezie Land4Fun jest uiszczenie wpisowego na wskazane konto bankowe lub na bazie rajdu, przy czym pierwszeństwo w uczestnictwie mają załogi które obok zgłoszenia na imprezę i uzyskania akceptacji uiszczą wpisowe w postaci przelewu bankowego przed imprezą – co gwarantuje im miejsce startowe. Wszelkie wpłaty należy dokonywać najpóźniej do 7 dni przed imprezą. Ewentualne zwroty wpisowego mogą nastąpić w przypadku zgłoszenia przez załogę rezygnacji z rajdu ale musi to nastąpić najpóźniej 7 dni przed imprezą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ !

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oraz poniesione przez uczestników rajdu lub osoby im towarzyszące (osoby przebywające w pojeździe, obok niego, które z uczestnikiem pokonują trasę rajdu) oraz ich następstwa (np. koszty leczenia).
Organizator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika rajdu.
Uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
Organizator rajdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania rajdu, nie związane bezpośrednio z rajdem, spowodowane przez uczestników rajdu, jak i osoby trzecie.
W przypadku spowodowania z winy uczestnika jakichkolwiek szkód na trasie rajdu lub w jej pobliżu, jest on zobowiązany do niezwłocznego ich naprawienia oraz poinformowania o zaistniałym incydencie organizatora
Przez podpisanie zgłoszenia zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu rajdu, Prawa o ruchu drogowym, przepisów ppoż. oraz szczególnego poszanowania przyrody.
Zabrania się jeżdżenia poza wytyczoną trasą rajdu (omijanie trudności polami, łąkami itp. jest zabronione).
Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie i poinformowania zawodników o zaistniałych zmianach na odprawie w dniu rajdu.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv
  • Facebook